Exhibition Views

20_Geist14

Valérie Favre, Mark Lammert

19_Geist26

Bernard Frize, Sofie Bird Møller

18_Geist23

Centre: Michael Markwick. Left: Bernard Frize, Sofie Bird Møller. Right: Jorge Queiroz.

17a_Geist21

Maarten Janssen, Bernard Frize, Michael Markwick.

17 Geist22

Maarten Janssen (2x), Bernard Frize, Michael Markwick

16_Geist16

Katharina Otto (3x), Valérie Favre

15_Geist15

Thomas Scheibitz, Katharina Otto (3x), Valérie Favre

14 Geist18

Adriana Molder, Thomas Scheibitz, Katharina Otto (3x)

13_Geist17

Mark Lammert, Adriana Molder, Thomas Scheibitz, Katharina Otto (3x)

12_Geist12

Mark Lammert (2x), Adriana Molder

11_Geist10

Adriana Molder, Mark Lammert (3x), Adriana Molder

10 Geist11

Adriana Molder, Mark Lammert (2x)

9 Geist8

Valérie Favre, Maarten Janssen, Adriana Molder, Mark Lammert

8_Geist7

Valérie Favre, Maarten Janssen, Adriana Molder

7_Geist6

Jorge Queiroz, Valérie Favre, Maarten Janssen, Adriana Molder

6_Geist5

Jorge Queiroz

5a Geist4

Jorge Quieroz (2x), Valérie Favre, Adriana Molder

5_Geist20

Bernard Frize, Sofie Bird Møller

0_Geist2

Thomas Scheibitz (2x), Michael Markwick

1_Geist1

Thomas Scheibitz 

 

Left: Michael Markwick, on right: Mark Lammert

Left: Michael Markwick, on right: Mark Lammert